OPŁATY

OPŁATY

Jednorazowa opłata za egzamin wstępny (ustny i pisemny egzamin z języka angielskiego)- 50 zł

Jednorazowe wpisowe do szkoły  – 1500 zł

Wpisowe należy uiścić w terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły i podpisaniu Umowy oświatowej. Nie wpłacenie wpisowego w tym terminie może spowodować skreślenie kandydata z listy uczniów.

Czesne w roku szkolnym 2016/2017:

Opłacane w trybie 12 miesięcznym – 1030 zł/mc.

Czesne należy regulować do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy szkoły podany w zakładce kontakt.

Dla chętnych, proponujemy także odpłatne zajęcia z języka francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego, prowadzone indywidualnie lub grupowo w szkole językowej Sokrates. Informacji na temat oferty szkoły językowej udziela Sekretariat.

Skontaktuj się z nami